fbpx

Általános Szerződési Feltételek

1. Általános rész

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Venture Mastery OÜ, (11415 Tallinn, Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa 2A, Észtország) által üzemeltetett online marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás (fulopimre.hu) használatára vonatkozó feltételeket. Az „Elfogadom a feltételeket” gombra való kattintással vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó a megrendelés során szerződést köt Venture Mastery OÜ -val, elfogadva a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Venture Mastery OÜ (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a Szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást a Szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a szolgáltatás megrendelése során megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1.1. Szolgáltatás (https://www.fulopimre.hu): az interneten elérhető és megrendelhető online marketing stratégia és online értékesítési rendszerekre vonatkozó vállalkozói tanácsadási szolgáltatás, ezen belül Előfizető webhelyes jelenlétének korszerű eszköztárak használatára vonatkozó javaslatok, a Szolgáltató és az Előfizető között létrejött jogviszony tárgya. A továbbiakban: Szolgáltatás

1.2. Szolgáltató:

Venture Mastery OÜ

Cím: 11415 Tallinn, Harju maakond, Lasnamäe linnaosa, Lõõtsa 2A, Észtország

Közösségi adószám (VAT): EE102251472

Regisztrációs szám: 14957687

Bankszámlaszám (EUR): BIC: TRWIBEB1XX IBAN: BE08967104774413

E-mail: kapcsolat@fulopimre.hu

Telefon: +36/30/3580237

1.3. Előfizető: az a természetes vagy jogi személy, aki a Szolgáltatást igénybe veszi. Az Előfizető felel a jelen szerződésben meghatározott Előfizetői kötelezettségekért. A továbbiakban: Előfizető

1.4. Általános szerződési feltételek: A Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételeit a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és az Előfizető jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Szolgáltatást nyújtja.

1.5. Előfizetői űrlap kitöltése: a Szolgáltatás használatának megkezdéséhez szükséges folyamat, a továbbiakban: Előfizetés

1.6. Előfizetői szerződés: Az Előfizető és a Szolgáltató között létrejött jogviszony, mely az előfizetői űrlap kitöltésével, annak dátumával jön létre.

1.7. Az Előfizetői űrlap kitöltésével az Előfizető elismeri, hogy:

  • 18 életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
  • gazdálkodó szervezet képviselője;
  • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával előfizet.

1.8. Az Előfizetői űrlap kitöltése folyamán az Előfizető köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A Szolgáltató, amennyiben tudomására jut, hogy az Előfizető által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Szolgáltató szolgáltatását felfüggeszteni.

2. A szolgáltatásról

A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatás nyújtása az Előfizető részére az alábbi feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

2.1. A Szolgáltatás területi hatálya

2.1.1. A Szolgáltató kizárólag elektronikus formában (email, internet, felhő alapú dokumentáció megosztás) nyújtja a Szolgáltatást.

2.1.2. Egyedi megbízás esetén, az Előfizető kérésére és az erre vonatkozó szolgáltatás előfizetése esetén, a Szolgáltató helyszíni tanácsadást is biztosít.

2.2. A Szolgáltatás időbeli hatálya

2.2.1. Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum az Előfizető által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára. Az Előfizetői jogviszony úgy jön létre, hogy az Előfizető az Előfizetői űrlap kitöltésével a Szolgáltatás Megrendelését elvégzi, majd a https://www.fulopimre.hu/dolgozz-velem/ oldalon közzétett mindenkori árat megfizeti.

2.3. Előfizetői csomagok

2.3.1. A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://www.fulopimre.hu/dolgozz-velem/ címen. Szolgáltató fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására.

2.3.2. Az Előfizetői csomagokban szereplő tételek a Szolgáltató által felállított prioritási sorrendbe kerülnek elvégzésre vagy Előfizető által javasolt és majd Szolgáltató által jóváhagyott ütemterv szerint.

3. A szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.1. A Szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége a minőségi munkáért

3.1.1. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Megrendelés időpontjától az Előfizető számára folyamatosan biztosítja az Előfizető díjfizetési kötelezettségének teljesítése ellenében. Ennek keretében a Szolgáltatás biztosítását működtető rendszert és az ez által készített elemzéseket folyamatosan ellenőrzi, karbantartja, esetleges téves vagy hibás adatok esetén megfelelően javítja, frissíti.

3.1.2. A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt minden a projektet érintő változásról haladéktalanul értesíti a Megbízottat. Különös tekintettel a harmadik fél által a honlapon végrehajtott, vagy tervezett módosításokra. A Szolgáltató vállalja, hogy a tervezett módosításokat megvizsgálja és azokkal kapcsolatban iránymutatást ad az Előfizető, vagy az Előfizetővel szerződéses viszonyban lévő harmadik fél számára.

3.1.3. Továbbá az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tehető felelőssé a harmadik fél által a honlapon elvégzett módosítások eredményéért, amennyiben azok negatív hatással vannak az Előfizető honlapjának megjelenésére. Kivéve ha a módosításokat a Szolgáltató kérésére és utasítása szerint végezték el.

3.1.4. Az Előfizető elfogadja, hogy harmadik fél késedelmes, vagy hibás teljesítése nem befolyásolja a Szolgáltató teljesítését, különös tekintettel a Szolgáltató által javasolt módosítások elvégzésére vonatkozóan.

3.1.5. A Szolgáltató a Szolgáltatás esetleges olyan hibáiért, amely az Előfizető általi hibás felhasználás miatt következik be, nem vállal felelősséget.

3.1.6. A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatást a tőle elvárható maximális gondossággal látja el. A Szolgáltató feladatai végrehajtásánál köteles megfelelni az Előfizető által támasztott szakmai követelményeknek, ehhez pontosan meg kell ismernie az Előfizető tevékenységét, szakmai szolgáltatásait, azoknak tervezett fejlesztését.

3.1.7. Az Előfizető elfogadja, hogy a Szolgáltatás kezdetétől számított minimum féléves időszakra van szükség annak érdekében, hogy az Előfizető webhelyén keresztül érkező érdeklődők (leadek), tranzakciók vagy előfizetések száma a korábbihoz képest legalább 10%-os növekedést érjen el.

3.1.8. Amennyiben az Előfizető késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt Szolgáltató -saját befolyásán kívül eső körülmény következtében – az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, Szolgáltató köteles erről haladéktalanul tájékoztatni az Előfizetőt.

3.1.9. Szolgáltató köteles haladéktalanul értesíteni Előfizetőt a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség Szolgáltatót terheli.

3.1.10. Jelen Előfizetői megállapodás során a Szolgáltató által nyújtott javaslatokban megfogalmazott egyes feladatok elvégzése (szövegírás, fejlesztés, webhely karbantartása, kreatívok készítése) nem a Szolgáltató feladata..

3.2. Tájékoztatás

3.2.1. A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból eredő szerződéses kapcsolata során az Előfizetővel együttműködik. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról az Előfizetőt haladéktalanul tájékoztatja.

3.3. Személyes adatok védelme

3.3.1. A Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetésével kapcsolatban a tudomására jutott információkat és adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően bizalmasan kezeli. Az adatokat – a kifejezett jogszabályi rendelkezés esetét kivéve – harmadik személyeknek nem szolgáltatja ki és nem teszi hozzáférhetővé mindaddig, amíg az Előfizető a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesíti. Az Előfizető az Előfizetői szerződés létrejöttével feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Szolgáltató a szükséges Előfizetői adatokat a szintén titoktartásra kötelezett harmadik személy részére Előfizető azonosítás és/vagy követelés érvényesítés céljából kiadja.

3.3.2. Az Előfizetői jelszót (Szolgáltató által nyújtott ügyfélszolgálati rendszer keretein belül) a Szolgáltató személyes adatként és üzleti titokként, az adatvédelemre vonatkozó szabályok figyelembevételével kezeli. Amennyiben a jelszó az Előfizető hibájából illetéktelen személy tudomására jut, az ebből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Az Előfizetői jelszót az Előfizető köteles bizalmasan kezelni. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő kárért kizárólag az Előfizető felel.

4. Az előfizető jogai és kötelezettségei

4.1. Díjfizetés

Bármely a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás (egyedi vagy csomag) díját az Előfizető előre fizeti a Szolgáltató számára. A befizetett összeget a Szolgáltató tartja nyílván és az Előfizető számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a Szolgáltatást.

4.1.1. Az Előfizető banki átutalás fizetési móddal egyenlítheti ki a Szolgáltatás ellenértékét, ez esetben a Szolgáltató számlát vagy díjbekérőt küld ki az Előfizető által megadott email címre. Ezen számlán vagy díjbekérőn kiállított összeget az Előfizető 10 napon belül köteles Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Díjbekérő kiállítása esetén, Szolgáltató az összeg kiegyenlítését az Előfizető előfizetési konstrukciójától függően a Szerződéses időszak vagy Szolgáltatás teljesítése végén elektronikus számlát állít ki Előfizető részére, melyet az Előfizető által megadott email címre küld el.

4.1.2. Az Előfizető az Előfizetői szerződés létrejöttével egyidejűleg egyszeri (csomag ajánlatok esetében: havi, negyedéves, féléves, éves) előfizetési díjat köteles megfizetni, amely előfeltétele a Szolgáltató rendszeréhez való csatlakozásának. A szolgáltatás lejárta előtt az Előfizető értesítést kap annak tényéről, és előfizetését meghosszabíthatja újabb előfizetési díj ellenében.

4.1.3. Amennyiben az Előfizető a számlában vagy díjbekérőn szereplő díjat az ott jelzett fizetési határidő lejáratáig nem egyenlíti ki vagy nem igazolja, hogy az összeg átutalásához szükséges valamennyi intézkedést megtette, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét azonnali hatállyal korlátozni vagy felfüggeszteni. Amennyiben a fenti intézkedések ellenére az Előfizető a Szolgáltatót megillető díjakat nem egyenlíti ki, a Szolgáltató az Előfizetőt írásban köteles felszólítani a szerződésszegés megszüntetésére, majd ezt követően jogosult az Előfizetői szerződést a felszólítás eredménytelen elteltétől számított 15 nap múltán, írásban 5 napos határidővel felmondani.

4.1.4. A Szolgáltatás díjának megfizetéséért az Előfizetői szerződést megkötő Előfizető a felelős, függetlenül a Szolgáltatás tényleges igénybevevőjétől.

4.2. Adatszolgáltatás

4.2.1. Az Előfizető kijelenti, hogy az Előfizetői szerződés saját nevében való megkötésére jogosult, a Szerződéskötési képessége korlátozva nincs.

4.3. Együttműködés és tájékoztatás

4.3.1. Az Előfizető és a Szolgáltató a szolgáltatási jogviszonyból és az Előfizetői szerződésből eredő szerződéses kapcsolatuk során kötelesek egymással együttműködni. Ennek érdekében a Szolgáltatás szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról egymást kötelesek késedelem nélkül tájékoztatni.

4.3.2. A felek kötelesek egymásnak megadni minden olyan adatot és információt, amelynek közlése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.

4.3.3. Az Előfizető – a kármegelőzési illetve kárenyhítési kötelezettsége teljesítéseként – vállalja, hogy a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, ha észleli, hogy a Szolgáltató Szolgáltatása nem, vagy nem kielégítően került teljesítésre. Az értesítés elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén a Szolgáltató nem felel az esetlegesen felmerülő károkért és/vagy Előfizetőt érintő költségekért.

4.3.4. Az Előfizető jogosult rendszeresen ellenőrizni a Szolgáltató munkáját. Ha az Előfizetőnek bármilyen minőségi kifogása merül fel a munkával kapcsolatban, arról tájékoztatja a Szolgáltatót.

4.3.5. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyújtott dokumentumokban megfogalmazott javaslatok kivitelezéséről/elvégzéséről gondoskodni.

4.3.6. Az Előfizető köteles a Szolgáltató által nyújtott dokumentumokban megfogalmazott javaslatok kivitelezéséről/elvégzéséről Szolgáltatót azonnal tájékoztatni.

4.3.7. Az Előfizető köteles Szolgáltatót tájékoztatni az Előfizető webhelyére tervezett fejlesztésekkel, módosításokkal kapcsolatosan legalább 15 nappal a végrehajtásuk előtt.

4.3.8. Az Előfizető által szolgáltatott téves, hibás vagy elégtelen adatok és információk miatt előálló károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

4.3.9. Az Előfizető köteles a Szolgáltatót tájékoztatni az általa előfizetett szolgáltatás csomag megszüntetéséről legalább 15 nappal a következő időszak forduló nap előtt. Amennyiben a tájékoztatás kevesebb mint 15 nappal a forduló nap előtt történik, Előfizető köteles a következő időszakra vonatkozó Szolgáltatás teljes díját megfizetni.

4.4. Adatvédelem

4.4.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénybe vett Szolgáltatás használata során ő felel a Szolgáltató által javasolt új tartalmak létrehozásáért majd webhely oldalaira való felvitelének a jogszerűségért, azok tartalmáért. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a tartalmat illetve azok használatának jogszerűségét illetően kérdéses vagy vitás esetekben a felelősséget az Előfizetőt illeti.

4.4.2. A Szolgáltató az Előfizetés megszüntetését követően vagy az Előfizető kérésére az elvégzett munkára vonatkozó valamennyi információt az Előfizető vagy az általa kijelölt személy részére átad. A Szolgáltató az Előfizető kérésére egyszeri alkalommal személyes konzultációt biztosít az Előfizető által kijelölt személy részére, annak érdekében, hogy az rendelkezzen az Előfizető által kívánt munka elvégzéséhez szükséges ismeretekkel, információkkal.

4.4.3. A Szolgáltató az Előfizető által átadott anyagokat (dokumentumok, információk, hozzáférések) vagy Szolgáltató által készített és Előfizető számára átadott anyagokat kizárólag a munka elvégzése érdekében használhatja, azokat egyéb módon felhasználni, azok felett bármilyen módon rendelkezni, így különösen harmadik személyeknek átadni nem jogosult.

4.4.4. A Szolgáltató és az Előfizető kötelezettséget vállalnak, hogy munkavégzés során tudomásukra jutott adatokat, információkat üzleti titokként, kölcsönösen bizalmasan kezelik, azokat harmadik személyeknek nem adják át, ill. mindent megtesznek azért, hogy illetéktelen harmadik személy birtokába ne kerüljenek.

4.5. Egyéb kötelezettségek

4.5.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy az igénybe vett Szolgáltatás használata során tartózkodik a zaklató, a közízlést és az emberi méltóságot sértő magatartástól. Amennyiben az Előfizető ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult az Előfizetőt felszólítani a rendeltetésellenes magatartás azonnali megszüntetésére. Amennyiben az Előfizető a kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás igénybevételét felfüggeszteni.

5. A szolgáltatás szüneteltetése

5.1. Szünetel a Szolgáltatás, ha az Előfizetői szerződés teljesítése átmenetileg akadályba ütközik. Ebben az esetben a Szolgáltatás szünetelésének időtartamára az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség nem terheli.

5.2. Szünetel a Szolgáltatás, amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás díját határidőig nem fizeti meg.

5.3. Szünetel a Szolgáltatás az Előfizető ilyen rendelkezése esetén is, a bejelentéstől az újrakezdésre irányuló kérelemben meghatározott időpontig. A szüneteltetés időtartamára ebben az esetben az Előfizetőt díjfizetési kötelezettség terheli.

6. Az előfizetői szerződés megszűnése

6.1. Az Előfizetői szerződés megszűnik, ha a szerződő felek közösen ebben állapodnak meg.

6.2. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatás díját írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg, a Szolgáltató jogosult a Szerződést az eredménytelen felszólítás elteltétől számított 15 nap múltán 5 napos határidővel felmondani.

6.3. Az Előfizetői szerződés Előfizető általi szerződésszegése esetén az Előfizetői szerződésből származó minden fizetési kötelezettség azonnal esedékessé válik.

6.4. Az Előfizető az Előfizetői szerződést a Szolgáltatóval kölcsönösen vállalt előfizetési időszakra (csomag szolgáltatások esetében: havi, negyedéves, féléves, éves) vonatkozó együttműködést követően írásban bármikor felmondhatja. Az Előfizetői szerződés megszűnésének napja az írásbeli felmondás Szolgáltatóhoz való megérkezését követő első olyan nap, amely az adott Előfizetőnél számlázási időszak vége. Az Előfizető ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi esedékes illetve lejárt tartozását azonnal kiegyenlíteni.

6.5. Az Előfizető az Előfizetői szerződést a Szolgáltatóval kölcsönösen vállalt előfizetési időszak (csomag szolgáltatások esetében: havi, negyedéves, féléves, éves) együttműködés lejárta előtt csak abban az esetben mondhatja fel, ha az előfizetett időszak leteltéig esedékes összes díjat egyben, Szolgáltató számlája alapján megfizeti.

6.6. Az Előfizetői szerződés megszűnésekor a Szolgáltató a Szolgáltatás alapján járó még ki nem egyenlített és esedékes tartozásról számlát küld az Előfizető részére.

6.7. A Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a Szolgáltatást 60 napot meghaladó vis maior esetén.

7. Vegyes és záró rendelkezések

7.1. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató alvállakozó bevonását is igénybe veheti a szolgáltatás biztosítása érdekében. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

  • Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;
  • gazdálkodó szervezet képviselője;
  • Szolgáltató gondoskodik róla, hogy alvállalkozója Szolgáltató által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

7.2. A Szolgáltató és az Előfizető arra törekszik, hogy együttműködésük keretében a kapcsolatukból eredő jogvitákat, egymás érdekeinek mindenkori figyelembevételével, a peres út igénybevétele nélkül rendezzék.

7.3. A Szolgáltató jogosult az Előfizetőt referenciaként szerepeltetni marketinganyagaiban az Előfizető nevének (vagy logó) feltüntetésével.

7.4. A Szolgáltató és az Előfizető a közöttük felmerülő jogviták peres úton történő rendezésére alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességének.

7.5. Az Előfizető által a Szolgáltató részére biztosított anyagok, hozzáférések, minden körülménytől függetlenül (fizetési kötelezettsége teljesítésével) az Előfizetőt illetik meg, az Előfizető tulajdonát képezik.

7.6. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó egyéb hatályok jogszabályok az irányadóak.

8. Ügyfélszolgálat

Előfizető és Szolgáltató közötti kapcsolattartás módja írásban történik, a kapcsolat@fulopimre.hu cím és az Előfizető előfizetése során megadott e-mail cím között.

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb.

Kelt: 2019. 12. 05

Hatályba lépés dátuma: 2019.12.05